ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայտարարվում է մրցույթ ՀՀ Տավուշի մարզի Վարագավանի Մ.Մանուչարյանի անվան միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ -ի ֆիզկուլտուրայի (13 դասաժամ),աշխարհագրության ( 6դասաժամ),տեխնոլոգիայի (աղջիկների և տղաների 3-ական դասաժամ) և ինֆորմատիկայի (4 դասաժամ)ուսուցչի թափուր տեղերի համար :
Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝ գրավոր և բանավոր ՝ ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:
Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում ՝

Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝ նշելով այն աշխատատեղը,որին հավակնում է (Ձև1)
Փաստաթուղթ (դիպլոմ)՝ <> ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ:
Անձնագրի պատճենը
Ինքնակենսագրություն (Ձև 4)
Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի , հավաստագրերի պատճենները (սրանց առկայության դեպքում)
Մեկ լուսանկար 3×4 չափի,
Այլ պետությունների քազաքացիները`Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունք,
ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ:
Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակի հետ:
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև……………………………….ներառյալ,ամեն օր ժամը ………………., բացի շաբաթ,կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերի:Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի `ըստ կարգի:
Մրցույթը տեղի կունենա ………………………………….ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդի տարածաշրջանի Վարագավանի Մ.Մանուչարյանի անվան միջնակարգ դպրոցում:
Տեղեկությունների համար զանգահարել 094-57-75-01:

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայտարարվում է մրցույթ ՀՀ Տավուշի մարզի Վարագավանի Մ.Մանուչարյանի անվան միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ -ի ֆիզկուլտուրայի (13 դասաժամ),աշխարհագրության ( 6դասաժամ),տեխնոլոգիայի (3 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղերի համար :
Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝ գրավոր և բանավոր ՝ ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:
Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում ՝

Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝ նշելով այն աշխատատեղը,որին հավակնում է (Ձև1)
Փաստաթուղթ (դիպլոմ)՝ <> ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ:
Անձնագրի պատճենը
Ինքնակենսագրություն (Ձև 4)
Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի , հավաստագրերի պատճենները (սրանց առկայության դեպքում)
Մեկ լուսանկար 3×4 չափի,
Այլ պետությունների քազաքացիները`Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունք,
ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ:
Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակի հետ:
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև……………………………….ներառյալ,ամեն օր ժամը ………………., բացի շաբաթ,կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերի:Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի `ըստ կարգի:
Մրցույթը տեղի կունենա ………………………………….ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդի տարածաշրջանի Վարագավանի Մ.Մանուչարյանի անվան միջնակարգ դպրոցում:
Տեղեկությունների համար զանգահարել 094-57-75-01: